Marketing

In China:Harbin, Shenyang, Qingdao, Shandong Jiangxi Nanchang, Xiamen, Shenzhen, Shantou and Hainan, etc.
In USA:Chicago, North Carolina, Florida, New York, San Francisco, etc.